Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail: zspwr@interia.plNasza szkolna videoteka


STYPENDIUM SZKOLNE

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów informuje, iż wnioski o stypendia szkolne na rok 2016/2017należy składaćod 1 do 15 września 2016 r. w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów ul. Szkolna 1. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do 15 października 2016 r.
________________________________________
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Aktualnie miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 514,00 złotych

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o dochodach tj.
1. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów jeżeli osoba prowadzi działalność o charakterze pozarolniczym,
3. Zaświadczenie o formie opodatkowania z Urzędu Skarbowego, oraz dowód opłacania składni do ZUS i oświadczenie o uzyskanym dochodzie jeżeli osoba prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem,
4. W przypadku dochodów z rolnictwa zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wydanym przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, ( przyjmuje się 288 zł za 1 ha przeliczeniowy, )
5. Uczniowie i studenci winni przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na studia,
6. Rodzice i rodzeństwo posiadające status osoby bezrobotnej winny przedłożyć aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
7. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
8. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
9. Decyzja o pobieraniu dodatku mieszkaniowego,

Wniosek (do pobrania w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów, lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie) wraz z załącznikami należy składać osobiście do 15.09.2016 w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów(ul. Szkolna 1 - I piętro),a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2016 r.


Wykaz podręczników na rok szkolny 2016 / 2017

W związku z kontynuacją realizacji dotacji celowej informujemy, że darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przysługują w roku szkolnym 2016/2017 następującym klasom: I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum.

Uczniowie klasy VI SP oraz klasy III Gim będą musieli zakupić podręczniki we własnym zakresie.

Dodatkowo przypominamy, że uczniowie wszystkich klas są zobowiązani do zakupu podręczników i ewentualnie zeszytów ćwiczeń do religii wg zamieszczonego wykazu.
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2016/2017


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!Dyżur przedszkola w m-cu lipcu 2016 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Radłowskiej informuje, iż Przedszkole Publiczne w Woli Radłowskiej będzie pełnić dyżur w miesiącu lipcu. Zapisy trwają do 17 czerwca 2016 r. dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wnioski o przyjęcie będą do pobrania w przedszkolu oraz poniżej.
UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY RADŁÓW na m-c lipiec 2016Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015 / 2016

W dniu 24.06.2016r. w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015 / 2016. Wydarzenie to rozpoczęło się Mszą Świętą, zaś później wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy wzięli udział w akademii.

Klasa szósta bardzo mile zaskoczyła całą społeczność szkolną prezentując w formie skeczu jeden dzień z życia ucznia. Tą krótką inscenizacją rozbawili widownię do łez.

Klasa trzecia gimnazjum natomiast przygotowała piękne podsumowanie lat spędzonych w murach ZSP w Woli Radłowskiej. Uwieńczeniem ich występu były podziękowania w zawarte na slajdach prezentacji multimedialnej skierowane do wychowawcy - Pana Andrzeja Kosmana.NO Promil - No Problem 2016

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Marszu Trzeźwości organizowanym w ramach kampanii społecznej No Promil – No Problem.
Zarówno młodzież gimnazjalna jak i uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w konkursie pod hasłem „Bezpromilowo – bezpiecznie”. Ogromny sukces w tym konkursie odniosły następujące osoby:
- Daniel Staszkowicz - wyróżnienie w kategorii Klasy I – III Szkoły Podstawowej,
- Oliwia Żak - I miejsce w kategorii Klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,
- Katarzyna Szot - I miejsce w kategorii Klasy I – III Gimnazjum,
- Emilia Ignasiak - II miejsce w kategorii Klasy I – III Gimnazjum.Mistrz ortografii...... angielskiej!

Uczeń klasy VI Mateusz Pamuła, zajął 2 miejsce w XIII Międzypowiatowym Konkursie Poprawnego Pisania w Języku Angielskim "Spelling Competition 2016", który odbył się 31 maja 2016 w Szkole Podstawowej w Zgłobicach. W finale konkursu, organizowanego przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, wzięło udział łącznie 34 uczniów ze szkół powiatów tarnowskiego, brzeskiego dąbrowskiego. Każdy z uczestników konkursu musiał zmierzyć się z dyktandem w języku angielskim oraz zestawem zadań leksykalno- gramatycznych.

Mateuszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich zdolności językowych.Wycieczka uczniów klas gimnazjalnych do Krynicy ZdrójPodsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2016”

14 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim miasta Tarnowa miało miejsce uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2016”. Do projektu przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego oraz ich młodzi koledzy z Publicznego Przedszkola. Zadaniem uczestników konkursu była realizacją działań określonych w regulaminie. W kategorii szkół podstawowych obejmowały one konkurs wiedzy, przygotowanie pisemnego sprawozdania wraz z prezentacją multimedialną z działań podejmowanych przez szkołę w zakresie ekologii i ochrony środowiska, a także konkurs na przedsięwzięcie ekologiczne przeprowadzone na terenie szkoły lub miejscowości. Kolejne kategoria dotyczyła oby placówek i obejmowała przygotowanie plakatu ekologicznego. Celem konkursu było utrwalanie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej jak również inspirowanie uczniów do pracy na rzecz ochrony środowiska.

Miło nam poinformować, iż w kategorii prac plastycznych obejmujących przygotowanie plakatu o treści ekologicznej zajęliśmy:
II miejsce kategoria: szkoła podstawowa
III miejsce kategoria: przedszkole
Co więcej, III miejsce zajęła nasza drużyna w konkursie wiedzy.

Cieszymy się, iż mogliśmy wsiąść aktywny udział w tym jakże istotnym projekcie i znaleźć się w gronie 31 szkół podstawowych oraz w gronie 90 przedszkoli, których podopieczni z zainteresowaniem budują swoją świadomość ekologiczną. W czasie gali wręczenia nagród dzieci z naszego przedszkola zostały zaproszone do zaprezentowania swoich zamiłowań światem przyrody w formie występu. Wspaniałe stroje wzbogaciły występ przedszkolaków z pouczającym morałem oraz skradły serce publiczności.

Koordynatorzy projektu:
Publiczne Przedszkole: p. Renata Czarny, p. Żaneta Turska, p. Magdalena Wódka.
Szkoła Podstawowa: p. Jadwiga Bieś, p. Karolina Masło.Podsumowanie projektu „Książki naszych marzeń”

W ramach podsumowania projektu „Książki naszych marzeń” na dolnym korytarzu została przygotowana wystawa prac uczniowskich. Każda klasa zaprezentowała przygotowane w ramach projektów klasowych prace plastyczne. Wystawę oglądali uczniowie i rodzice.
Uroczyste podsumowanie projektu „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

10 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” w Łagiewnikach. Jest to program promujący tworzenie płaszczyzn porozumienia na rzecz dialogu międzykulturowego, upowszechnianie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Do udziału w projekcie przystąpili uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Tegoroczną tematyką projektu były "Źródła wiary. Rola ksiąg świętych w kulturze i religii". Działania, akcje i inicjatywny podjęte w ramach realizacji założeń projektu zostały docenione przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Publiczne Gimnazjum im. bł. Karoliny Kózkówny uhonorowane zostały tytułem laureata oraz otrzymały certyfikaty. W czasie uroczystej gali obie placówki zostały nazwane liderami projektu.

Szkolni koordynatorzy projektu:
• Szkoła podstawowa: p. Karolina Masło, p. Anna Bąk, p. Monika Szczupał.
• Gimnazjum: p. Weronika Mostowy – Kuźniar, p. Andrzej Kosman, p. Monika Szczupał.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom naszych placówek.Gimnazjaliści z Woli Radłowskiej po raz trzeci w gronie laureatów Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże
– owa miłość łaskawa,
współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość
ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga”.
Jan Paweł II

8 czerwca 2016 roku wolontariusze z Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej wzięli udział w uroczystej gali podsumowującej IX edycję Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, która odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Małopolski Wicekurator Oświaty – Halina Cimer,
- Ks. infułat Bronisław Fidelus wikariusz generalny Archidiecezji Krakowskiej, - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego- Barbara Dziwisz,
- Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM – Dariusz Styrna,
- Wicedyrektorzy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach i promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych.
W IX edycji projektu uczestniczyło 155 szkół z całej Małopolski.

Młodzież naszego gimnazjum realizująca Szkolny Projekt „Służyć bliźniemu, to dawać siebie” została uhonorowana przez Kapitułę Projektu tytułem laureata III miejsca.

Szkolni koordynatorzy projektu: pani Weronika Mostowy-Kuźniar i pan Andrzej Kosman.

Organizatorzy projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski.
Certyfikat "Mali uczniowie idą do szkoły"Sylwia Zaleśny zdobywczynią II nagrody w międzyszkolnym konkursie „Polskie drogi do niepodległości”

3 czerwca w Gimnazjum nr 1 w Tarnowie rozstrzygnięto konkurs poświęcony pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego - legendarnego żołnierza AK i kierownika Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Tematem konkursu było stworzenie pracy plastycznej związanej z życiem i działalnością Kuriera z Warszawy – artystycznej interpretacji hasła: „W życiu człowieka, jak w mikrokosmosie, odbijają się losy całego pokolenia”. W zabawie brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z miasta i powiatu tarnowskiego. Patronat nad imprezą sprawowali m.in. poseł prof. Włodzimierz Bernacki, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich Oddział w Tarnowie oraz RDN Małopolska.

Plakat przygotowany przez naszą uczennicę został wysoko oceniony przez jury konkursowe. Gratulujemy Sylwii drugiego miejsca i zachęcamy do rozwijania talentu plastycznego oraz poszerzania zainteresowań związanych z historią.

Marek Czaja
WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW

1 czerwca 2016 r. rozdano nagrody i dyplomy uczniom, którzy wzięli udział w szkolnych konkursach.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Szkolny Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”

Wyniki:
I miejsce – Mateusz Mleczko
II miejsce – Małgorzata Pietras
III miejsce - Emilia Pajdo
Wyróżnienie: Julia Rodak


Szkolny Konkurs Czytelniczy

Wyniki:
Wyróżnienia:
Liwia Opyd
Przemysław CzaderPUBLICZNE GIMNAZJUM

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Wyniki:
I miejsce - Gabriel Kusior

wyróżnienia:
- Izabela Gajczewska
- Kinga Nasiadka
- Sylwia Zaleśna
- Katarzyna Szot


Szkolny Konkurs Czytelniczy

Wyniki:
I miejsce - Justyna Kurtyka
II miejsce - Magdalena Dulian
III miejsce - Filip Nadolski

Organizatorzy konkursów: p. Aldona Chmura, p. Weronika Mostowy - KuźniarPodsumowanie projektu
"Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" realizowanego w starszych klasach szkoły podstawowej

Uczestnicząc w projekcie Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju odbyliśmy podróż po wielokulturowym i wieloreligijnym świecie. Nasze działania miały na celu krzewienie tolerancji, postawy otwartości oraz poszanowania. Podejmowane przedsięwzięcia, organizowane akcje i spotkania inspirowały, otwierały nowe horyzonty i ukazywały odległe zwyczaje. Działania pobudzały inicjatywy wychowawcze, stwarzały płaszczyznę porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego, zwalczały stereotypy oraz ukazywały podobieństwa na płaszczyźnie poszczególnych religii.

Tegoroczną tematyką programu były:
„Źródła wiary. Rola ksiąg świętych w kulturze i religii"
Pomimo odmiennych kultur, zwyczajów oraz religii cechą wspólną tych przestrzeni jest posiadanie ksiąg świętych, które w poszczególnych religiach posiadają różną formę. Księga święta wyznacza sposoby postępowania w życiu człowieka oraz darzona jest wyjątkowym szacunkiem. Wspólna podróż pozwoliła nam poznać odległe przestrzenie religijne a zarazem je zrozumieć.
Wszelkie podejmowane działania miały na celu kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości, zaangażowania w podejmowane inicjatywny oraz kształtowania wrażliwości na potrzeby innych. Poprzez przybliżenie poszczególnych kultur i religii pragnęliśmy uświadomić uczniom wartości i idee, jaki im przyświecają. Poznanie odmiennych płaszczyzn pozwoli, bowiem na ich zrozumienie. Postawy uczniowskie są świadectwem kontynuacji myśli Jana Pawła II. Uczniowie w ślad za Papieżem Polakiem swoją wędrówką poznali budownictwo sakralne, zestawienia obrazu stwórcy w różnych religiach oraz zwyczaje w obchodzeniu świąt w różnych kulturach i tradycjach.
Podjęte działania niech stanął się inspiracją do kontynuacji w dalszym życiu słów Jana Pawła II:
Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Podsumowanie projektu miało miejsce 1 VI w czasie obchodów Dnia Dziecka. Montaż słowno – muzyczny wzbogacony prezentacją multimedialną pozwolił uczniom odbyć tą podróż wspólnie jeszcze raz. Całości spotkania towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych uczniów z innych szkół. Akompaniament trąbki, oboju oraz skrzypiec pozwolił przenieść się w wędrówkę po wielokulturowym i wieloreligijnym świecie.

Koordynatorzy projektu: p. Karolina Masło, p. Anna Bąk, p. Monika Szczupał
Śladami świętych Ksiąg

W celu podsumowania działań realizowanych w ramach projektu „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” gimnazjaliści przygotowali wystawę pt. „Śladami świętych Ksiąg”.
Wystawa jest adresowana do społeczności szkolnej, w skład której wchodzą - oprócz gimnazjalistów - uczniowie kl. I – VI szkoły podstawowej, a także do rodziców, którzy często goszczą w murach naszej placówki.
Działanie to ma na celu zaprezentowanie św. Ksiąg, a także pokazanie miejsc, w których Księgi te są przechowywane i nabożnie czytane. Trzecią cześć wystawy stanowią biblijne inspiracje.
Wystawa jest efektem naszej 8-miesięcznej „wędrówki” śladami świętych Ksiąg. W tym czasie uczestniczyliśmy w zajęciach dotyczących: Biblii, Tory, Koranu i ksiąg buddyjskich. Zwiedziliśmy katedrę, klasztor, synagogę i cerkiew. Nasze kroki skierowaliśmy również do ogrodu biblijnego, na wystawę „Śladami Boga po Ziemi Świętej” oraz na przedstawienie pt.:„Brat naszego Boga”.
Są to oczywiście jedne z wielu działań, które zrealizowaliśmy w tym czasie.
„Wędrówka” ta otworzyła nasze oczy i serca na inne kultury i religie.

Koordynatorzy projektu: p. Weronika Mostowy - Kuźniar,p. Andrzej Kosman, p. Monika Szczupał
Udział młodzieży w Spotkaniu z profesorem Władysławem Kryzią w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radłowie

Spotkanie z Panem Władysławem Kryzią miało miejsce w radłowskiej bibliotece w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Uczestniczyła w nim młodzież gimnazjalna z Woli Radłowskiej, Zabawy, Przybysławic i Radłowa oraz zaproszeni goście i mieszkańcy naszej Gminy. O ciężkich czasach, biedzie, dzieciństwie, dorastaniu, studiach, pracy naukowej oraz swoim życiu mówił podczas spotkania z młodzieżą profesor Władysław Kryzia - filolog slawista, językoznawca, słowenista, znawca historii języka słoweńskiego. To wydarzenie dodatkowo upiększyły nasze uczennice Iwona Nasiadka oraz Aleksandra Kostrzewa, które wystąpiły w stroju ludowym. Nasza społeczność szkolna wręczyła na pamiątkę Panu książeczki z poszczególnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego „Bł. Karolino, świeć nam przykładem”.

Opiekun grupy: p. Andrzej KosmanSukces naszych gimnazjalistów

Realizatorzy szkolnego projektu „Służyć bliźniemu, to dawać siebie” z Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej znaleźli się w gronie zespołów, które zostały zaproszone do prezentacji swoich działań w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w czasie spotkania podsumowującego etap rejonowy IX edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.
W rejonie tarnowskim realizacji Projektu podjęło się 39 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z czego do etapu rejonowego przeszło 11 zespołów. Młodzież naszej szkoły dostąpiła tego zaszczytu po raz czwarty.
Komisja konkursowa, aby wskazać finalistów, oceniła dostarczone plany działań i sprawozdania z przeprowadzonych akcji. Natomiast po ocenie prezentacji rejonowych zostaną wyłonieni laureaci IX edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.
Uroczyste zakończenie Projektu odbędzie się w czerwcu w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nasza grupa otrzymała zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość.
Szkolny Projekt „Służyć bliźniemu, to dawać siebie” był realizowany przez 18 uczniów. Opiekę nad młodzieżą sprawowali pani Weronika Mostowy-Kuźniar i pan Andrzej Kosman, a honorowy patronat nad Projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Radłów pan Zbigniew Mączka.
Organizatorzy Projektu: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Małopolski Kurator Oświaty.
Wycieczka do KRYNICY ZDRÓJ

W dniach 23-24.05.2016r. uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wycieczce do Krynicy Zdrój.

W pierwszym dniu wycieczki odwiedzili Pasiekę Barć w Kamiannej, gdzie mieli okazję z bliska zaobserwować ciężką pracę pszczół i pszczelarzy, a na koniec skosztować "małe co nie co". Później wędrowali na Górę Parkową, a tam czekały na nich niesamowite atrakcje w postaci "Rajskich Ślizgawek". Po wyczerpującym spacerze mieli chwilkę odpoczynku oraz pyszny obiad w "Chacie na stoku", zaś później wyruszyli w kolejną wędrówkę tym razem żółto - niebieskim szlakiem ze Słotwin do centrum Krynicy. Dzień ten zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.

Drugi dzień tej wyprawy był równie atrakcyjny. Najpierw uczniowie mogli zobaczyć Cerkiew pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Powroźniku, zwiedzili przecudny Ogród Biblijny oraz Ogrody Zmysłów w Muszynie. Największą jednak radość młodzieży sprawił wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką.

Pomimo ogromnego zmęczenia wyczerującymi wędrówkami górskimi, uczniowie wraz z opiekunami z uśmiechem na twarzy bezpiecznie wrócili do domów.
EKOSZKOŁA - występ naszych przedszkolaków

Gratulujemy naszym przedszkolakom, którzy będą występować podczas podsumowania Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2016”. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9.
Koordynatorami projektu są: p. Renata Czarny, p. Żaneta Turska, p. Magdalena Wódka

Program:
1. Występ sygnalistów myśliwskich „Hetmańscy”
2. Informacja o projekcie
3. Występ dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 34 w Tarnowie
4. Przemówienia gości
5. Występ dzieci z Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Radłowskiej
6. Ochrona przyrody a ekologia – Jerzy Zawartka dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
7. Czy myśliwy to ekolog? - Roman Bukowski – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie oraz Krzysztof Łazowski – Łowczy Okręgowy
8. Występ zespołu „Borzęckie Słowiki” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym
9. Podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2016” i przedstawienie wyników:
• konkurs wiedzy ekologicznej i konkurs plastyczny - Piotr Kania dyrektor GOK w Borzęcinie;
• konkurs na prezentację multimedialną i konkurs na sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego –Bożena Nowak wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie
10. Wręczenie dyplomów i nagród
11. Prezentacje wyróżnionych szkół i przedszkoliEKOSZKOŁA - sukces naszych uczniów Szkoły Podstawowej

18 maja w Borzęcinie odbyła się pierwsza runda Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2016”. Trzyosobowy zespół w składzie: Angelika Maliszewska, Mateusz Mleczko i Jan Mika zmierzył się z pytaniami z zakresu ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem Parków Krajobrazowych takich jak: Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy , Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Nasi uczniowie zajęli III miejsce z pośród 31 szkół biorących udział w konkursie. Gratulujemy! Rozstrzygnięcie kolejnych etapów konkursu odbędzie się 14 czerwca 2016 roku w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie

Szkolni koordynatorzy Projektu: p. Jadwiga Bieś, p. Karolina Masło.Gratulacje dla Filipa
Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - Maja
Podsumowanie akcji
„Mały bucik dla czarnego Brata”


28 IV uczniowie dokonali podsumowania akcji „Mały bucik dla czarnego Brata”. Łącznie zebranych zostało 120 par butów. Obuwie zostało staranie spakowane do czterech kartonów i przekazane do Diecezji Tarnowskiej. Cieszymy się, iż poprzez ten bezinteresowny gest pomocy wspomożemy dzieci wychowujące się w afrykańskich wioskach. Udział w akcji stał się świadectwem duchowej troski oraz wsparcia modlitewnego dla misjonarzy znajdujących się w Afryce oraz dzieci pozostających pod ich opieką.

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom
za aktywny udział w przeprowadzonej akcji.
Gminny konkurs czytelniczo – fotograficzny
„Czytanie – nowych światów odkrywanie”


27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Zabawie został rozstrzygnięty Gminny konkurs czytelniczo – fotograficzny „Czytanie – nowych światów odkrywanie”.

Komisja konkursowa podczas oceny nadesłanych zdjęć brała pod uwagę wizualizację pasji czytania i miłości do książek, nawiązane do tematu przewodniego oraz walory artystyczne i estetyczne prac.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce w konkursie zajęła Natalia Pięta za fotografię „Czytanie kształtuje człowieka”.
Natomiast zdjęcie „Daleko od rzeczywistości”, przygotowane przez Kingę Nasiadkę zostało uhonorowane wyróżnieniem.

Naszą placówkę reprezentowali uczniowie:
Szkoła podstawowa
Julia Niedzielska, Emilia Pajdo, Izabela Patulska, Małgorzata Pietras, Julia Rodak, Oliwia Żak, Kamil Cygal.
Gimnazjum
Emilia Ignasiak, Nikola Hebda, Natalia Pięta, Kamila Pajdo, Kinga Nasiadka, Justyna Pokidan, Sylwia Zaleśna.

Nad przygotowaniem uczniowskich prac czuwały pani Karolina Masło (szkoła podstawowa) i pani Weronika Mostowy – Kuźniar (gimnazjum).Dzień Ziemi

22 kwietnia to z pewnością najbardziej ekologiczna data w ciągu całego roku. W tym dniu obchodzimy Święto Ziemi. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. Przypomina nam o tym, że powinniśmy szanować nasze miejsce zamieszkania, któremu tyle zawdzięczamy. A raczej rzadko zastanawiamy się nad tym na co dzień.
Z tej okazji uczniowie klasy IV wraz z nauczycielem przyrody przygotowali apel. Jego celem było uświadomienie uczniom problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków, zanieczyszczeniem środowiska czy brakiem wody. Ten czas ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.

Małgorzata Drygaś„Rola świętych ksiąg w tradycji i kulturze”
Realizacja zadań w ramach projektu
„Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”


W związku z obchodzonym niedawno Tygodniem Biblijnym uczniowie Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej udali się na wycieczkę do miejsc związanych z Biblią.
Jaki pierwszy zobaczyliśmy Ogród Biblijny w Proszowicach. Jest to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Jego projektantami byli dr Zofia Włodarczyk i dr arch. Leszek Bylina. Zobaczyliśmy w nim min. sadzonki warzyw, ziół i zbóż, a także różnorodne kwiaty i krzewy związane z tematyką biblijną. Wszystkie rośliny są szczegółowo opisane i opatrzone cytatami z Biblii.
Ogród Biblijny ma charakter symboliczny. W jego centrum zostało umieszczone źródło wody nazywane studnią Jakuba -miejsce rozmowy Jezusa z Samarytanką. Po jego obu stronach umieszczone są podpory dla pnących róż. Ich liczba jest również znamienna. Symbolizuje ona dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu Apostołów. W okresie letnim kwitną tu róże w kolorze białoróżowym i czerwonym symbolizujące krew i wodę, która wypłynęła z przebitego boku Jezusa. W ogrodzie znajdują się również symbole judaizmu i chrześcijaństwa oraz symbolizujące Jezusa greckie litery alfa i omega.
Ogród taki można „czytać” jak Księgę, bo wszystkie umieszczone w nim elementy mają bogatą symboliką, odnoszącą się do Pisma Świętego.
Kolejnym z miejsc, które zwiedziliśmy tego dnia, była cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny Krakowie. W świątyni zobaczyliśmy piękny ikonostas. Dzieli on przestrzeń na tę przeznaczoną dla wiernych od ołtarzowej, w której mogą przebywać jedynie osoby duchowne.
W pierwszej z nich zobaczyliśmy anałojczyk – stolik, na którym – jak nam objaśniono - znajduje się ikona przedstawiająca patrona cerkwi lub patrona konkretnego dnia w roku.
Dzięki krótkiemu wykładowi dowiedzieliśmy się między innymi, jak wyglądają nabożeństwa odprawiane w obrządku prawosławnym. Zobaczyliśmy sznur modlitewny – czotkę. Węzełki na nim umieszczone służą do odliczania odmawianej modlitwy np. Ojcze nasz.
Noszą uwagę przykuły umieszczone na ścianach piękne ikony. Są one pisane przez osoby do tego odpowiedni przygotowane (spowiedź, post). W prawosławiu używa się słowa „pisanie” ikon, bowiem nauczają one prawd wiary, wprowadzają do modlitwy.
Ostatnim punktem wycieczki był kościół św. Barbary w Krakowie. W jego podziemiach spoczywa ks. Jakub Wujek- pierwszy tłumacz Biblii na język polski.

Opiekunowie grupy: p. Weronika Mostowy-Kuźniar, p. Andrzej Kosman
Uczniowie gimnazjum w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

21 kwietnia uczniowie gimnazjum obejrzeli w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie spektakl pt. "Romeo i Julia" na podstawie dramatu Williama Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka.
Przez trzy godziny z zainteresowaniem śledziliśmy historię nieszczęśliwej miłości kochanków z Werony. Twórcy spektaklu zadbali o to, by widza zaskoczyć. Miejscem gry aktorów była bowiem nie tylko scena, ale również loże czy przejścia między rządami krzeseł, a aktorzy niejednokrotnie zaczepnie zwracali się do widzów. Spektakl zaskoczył nas muzyczno -tanecznym scenami. Ciekawym pomysłem była również lustrzana scenografia. Za sprawą współczesnej muzyki i tańca oraz różnorodnym kostiumów mieliśmy do czynienia z połączeniem czasów Szekspira z naszymi.
Po zakończeniu spektaklu pełni pozytywnych wrażeń opuszczaliśmy mury teatru, było to bowiem niezwykłe artystyczne przedsięwzięcie.

Opiekunowie grupy: p. Weronika Mostowy-Kuźniar, p. Andrzej Kosman
Gratulacje dla Karoliny!!!

Karolina Kania uczennica PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej znalazła się w gronie laureatów konkursu literackiego „Ludzie miejsca, opowieści – podróże w czasie i w przestrzeni”, zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Spośród 72 nadesłanych przez gimnazjalistów prac Komisja konkursowa wyłoniła 12 najlepszych.
Opowiadanie pt. „Urok malowanych chat”, napisane przez Karolinę zostało uhonorowane wyróżnieniem. Uczennica przygotowała pracę pod kierunkiem p.Weroniki Mostowy- Kuźniar.

Wręczenie nagród, wyróżnień i pamiątkowych dyplomów połączone z wykładem „»Niespieszny przechodzień«, czyli w człowiek w podróży” prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego odbyło się 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ w Tarnowie.Spotkane z fotografem, pasjonatem przyrody panem Danielem Kopaczem

Środowym popołudniem w ramach projektu EKOSZKOŁA gościliśmy pana Daniela Kopacza fotografa oraz pasjonata przyrody. Pan Daniel przybliżył uczestnikom projektu swoją fotograficzną pasję, z zacięciem przedstawił faunę i florę najbliższego regionu oraz zdradził, w jaki sposób przyroda nauczyła go pokory. Na fotograficznej dokumentacji zaprezentował uczniom mieszkańców lasu, łąki oraz jeziora. Każde ze zdjęć opatrzone zostało interesującym komentarzem związanym z występowaniem danego gatunku, cechami charakterystycznymi, okresem lęgowym czy specyficznymi zwyczajami zwierząt. Wśród trzcin porastających brzegi jezior uczniowie dostrzec mogli zimorodka, perkozy, ważki czy nurkujące bobry. Na kolorowych fotografiach łąk dzieci zaobserwować mogły świerszcze, modliszkę, bażanty, koziołki, a także wiele gatunków ptaków m.in. derkacza, jarzębatkę, czeczotkę, czajkę, myszołowy czy mazurka.
Szczególną uwagę pan Daniel zwrócił na gatunki chronione, zasady zachowania się w lesie oraz kwestie proekologiczne związane z zakazem zanieczyszczania obszarów leśnych.
Cieszymy się, że pan Daniel przyjął zaproszenie na nasze spotkanie, zainspirował uczniów do rozwijania własnych pasji i zamiłowań, jako samouk, a jednocześnie finalista i laureat wielu prestiżowych ogólnopolskich konkursów. To edukacyjne spotkanie pozwoliło poznać uczniom w interesujący sposób bogactwo przyrodnicze własnego regionu.Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III

Dnia 12 kwietnia 2016 roku odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej we współpracy z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie pod Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Koordynatorem tego konkursu była p. Marzena Garncarz. Wzięło w nim udział 14 uczniów w tym jeden uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy z sześciu szkół naszej Gminy dzielnie zmagali się z niełatwym dyktandem. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny prac, wyłoniła zwycięzców.

Laureatami tegorocznego Gminnego Konkursu Ortograficznego zostali:
I miejsce-Roland Gębarowski uczeń kl. IIIa Szkoły Podstawowej w Radłowie
II miejsce - Małgorzata Szklanny uczennica kl. IIIa Szkoły Podstawowej w Radłowie
III miejsce- Kamil Kaczówka i Justyna Mleczko, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej.


Gminny Mistrz Ortografii, Roland Gębarowski, weźmie udział w XIII Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas I-III w Porąbce Uszewskiej. Uczestnikom, dyplomy i nagrody, wręczyli zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Pan Wiesław Armatys i Kierownik Obsługi Zespołu Szkół i Przedszkoli Pan Konrad Rudziński. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.Dbamy o ekologię!!!

Uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych wiedzą jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa EKOLOGIA. Dlatego też bardzo aktywnie angażują się w następujące akcje:
- zbiórka makulatury,
- zbiórka nakrętek plastikowych,
- zbiórka butelek plastikowych,
- zbiórka elektro - śmieci,
- zbiórka zużytych baterii.

Informujemy też, że wszystkie te przedmioty mogą przynosić również osoby spoza naszej szkoły i gorąco zachęcamy do włączenia się w organizowane przez nas ekologiczne akcje.Wystawa zwierząt egzotycznych

W ramach projektu EKOSZKOŁA uczniowie starszych klas szkoły podstawowej wzięli aktywny udział w wystawie edukacyjnej „Zwierzęta egzotyczne”.Uczniowie mogli się poczuć niczym prawdziwi podróżnicy podczas egzotycznej wystawy. Organizatorzy tego wydarzenia posiadali, bowiem sto okazów zwierząt egzotycznych. Uczniowie poznali informacje dotyczące budowy ciała eksponowanych zwierząt oraz wysłuchali ciekawostek dotyczących ich życia i specyficznych obyczajów. Dzieci miały możliwość obejrzenia z bliska dużych tarantul, węży oraz gekonów. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Nad bezpieczeństwem zwiedzających, a także zwierząt czuwali doświadczeni hodowcy.
Spotkanie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, aktywnością uczniów oraz odwagą w czasie trzymania na własnych rękach węży, jaszczurek czy pająków. Ta żywa lekcja przyrody na długo zapadnie w naszej pamięci!Warsztaty „Konno i zbrojnie”

W miesiącu kwietniu uczniowie starszych klas szkoły podstawowej wzięli udział w warsztatach „Konno i zbrojnie” mających miejsce w tarnowskim Ratuszu. Warsztaty przybliżyły dzieciom dwa aspekty życia polskiej szlachty, jakimi były polowanie i walka. Uczniowie przekonali się jak w czasach pokoju polska szlachta spędzała wolny czas i przygotowywała się do obrony ojczyzny oraz w jaki sposób można było chronić państwo i być dobrym patriotą. W czasie spotkania zaprezentowane zostały rytuały związane z rozpoczęciem czy też zakończeniem polowania. W tym miejscu uczestnicy mogli spróbować swoich sił w graniu na rogu i trąbce myśliwskiej. Na podstawie dźwięków puszczonych z odtwarzacza CD dzieci miały okazję rozpoznawania, na jakie zwierzęta polowano, a które były zwierzętami domowymi. W czasie spotkania uczniowie mogli także przymierzyć stroje z epoki.
Warsztaty stały się okazją do kształtowania poczucia przynależności do małej ojczyzny oraz kształtowały przekonanie o potrzebie zadbania o jej dobro, dziedzictwo kulturowe oraz naturalne.Udział w warsztatach „Z tej samej gliny ulepieni”

11 kwietnia uczniowie klas IV – VI wzięli udział w warsztatach „Z tej samej gliny ulepieni”, które odbyły się z Gmachu Głównym Muzeum w Tarnowie. Spotkanie to stało się okazją do zaznajomienia uczniów z techniką wyrabiania naczyń glinianych, które są źródłem poznania historycznego świadczącego o działalności człowieka w minionych epokach. Naczynia są także dowodem poziomu rozwoju technicznego oraz kulturowego społeczeństwa. Uczniowie zaznajomili się z rozwojem osadnictwa na terenie miast i gminy Tarnów. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyło się samodzielne wykonywanie replik naczyń, zabawek oraz elementów biżuterii. Uczniowie, niczym prawdziwi archeolodzy, mogli odtworzyć pokruszone naczynia.Wspomnienie świętego Jana Pawła II w dniu 11 rocznicy śmierci

Aby upamiętnić rocznicę śmierci wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II koordynatorzy projektu Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju przygotowali wspomnienie tejże wielkiej postaci. W czasie lekcji uczniów odwiedził Papież Jan Paweł II niosąc orędzie dla młodych. Symbolicznym upamiętnieniem tego wydarzenia było przypięcie białych wstążeczek.

Święty Jan Paweł II
18 V 1920 - 2 IV 2005
Na zawsze w naszej pamięci i sercachRysunek pochodzi ze strony obraz_Jan_Paweł_II


Szkolny Dzień Ekologii

23 marca po raz czwarty w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Ekologii pod hasłem „Zdrowy styl życia”. Jego organizatorami w tym roku byli uczniowie II klasy gimnazjum pod opieką nauczyciela biologii M Drygaś. Powiązany on był z pierwszym dniem wiosny. Naszą ekologiczną przygodę rozpoczęli uczniowie: Filip Nadolski i Mateusz Kiełkowski, którzy przygotowali ciekawą prezentację na temat „Zagrożeń środowiska naturalnego”. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przekonać się jak ważne dla organizmów żywych jest czyste środowisko. Wielkim zainteresowaniem cieszył się turniej ekologiczny, który poprowadziły Iwona Nasiadka, Kinga Nasiadka, Dagmara Kot i Magdalena Dulian. Przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: klasy I- III, IV- VI szkoły podstawowej oraz I- III gimnazjum. W tym roku do wspólnej zabawy postanowiliśmy włączyć naszych wychowawców i nauczycieli, którzy udowodnili nam, że są nie tylko wspaniałymi pedagogami, ale również równymi partnerami podczas zabawy. Nie ukrywamy, że te konkurencje wzbudziły najwięcej emocji. Na zakończenie turnieju zwycięskie klasy otrzymywały tytuł Klasy Ekologicznej oraz pamiątkowe dyplomy.
W tym dniu odbył się też kiermasz ekologicznych, marchewkowych babeczek. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na konto PAH, aby w ten sposób wspomóc głodujące dzieci. Należy nadmienić, że piękne i pachnące babeczki były efektem kulinarnym uczniów klasy II gimnazjum. Na kolejny Szkolny Dzień Ekologii zapraszamy za rok.

M Drygaś
Realizacja Światowego Projektu UNICEF „MALI uczniowie idą do szkoły”

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej od 2010 roku przynależą do Klubu Szkół UNICEF. Zrzesza on placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu uczestniczą w akcjach edukacyjnych i pomocowych przygotowywanych przez UNICEF.

W tym roku szkolnym uczniowie naszej placówki zrealizowali Światowy Projekt Edukacyjny
„MALI uczniowie idą do szkoły”.


Cele Projektu:
- zapoznanie młodzieży z tematem dostępu do edukacji na świecie, w tym szczególnie sytuacją dzieci w Mali,
- kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
- zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.

Projekt składał się z kilku etapów:

Zajęcia edukacyjne
Na bazie materiałów przygotowanych przez UNICEF (prezentacje, filmy) koordynatorzy projektu przeprowadzili zajęcia, podczas których uczniowie zrozumieli, na czym polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się. Dowiedzieli się także, jak można im zaradzić.

Przygotowanie książek
Dzieci i młodzież indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach zaprojektowali i wykonali własne książki o różnorodnej tematyce. W ten wyjątkowy sposób uczniowie zaangażowali się w pomoc dzieciom w Mali.

Dzień Książki dla Afryki
Prezentacja 14 książek wykonanych przez dzieci i młodzież oraz kwesta na rzecz dzieci w Mali miały miejsce 11 marca 2016 roku podczas uroczystego finału XIII edycji Konkursu Poetycko - Plastycznego ,,Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”. Zebrano kwotę 120 zł, którą przekazano na konto dedykowane przedsięwzięciu.

Koordynatorzy Projektu: p. Weronika Mostowy-Kuźniar i p. Andrzej Kosman.


Ogólnopolska kampania społeczna
„Oddaj książkę i twórz z nami Biblioteki Małego Pacjenta w szpitalach, hospicjach i domach dziecka”


Samorządy Uczniowskie zapraszają uczniów do aktywnego włączenia się w akcję ZACZYTANI, której celem jest zbiórka książek dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Krakowa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zebranie książek dla dzieci i młodzieży, które przekazane zostaną do bibliotek w szpitalach, domach dziecka oraz hospicjach. Dzięki kolorowym książeczkom mali pacjęci będą mogli choć na moment zapomnieć o chorobie. Dodatkowo akcja ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Masz w domu książkę, którą chciałbyś się podzielić z innymi? Przynieś ją do szkoły i włącz się do akcji Zaczytanego świata. Książeczki można składać w specjalnie oznakowanym kartonie na dolnym korytarzu. Naszym celem jest zebranie 100 woluminów.

Zapraszamy do udziału w akcji!

Wielkanocne życzenia oraz kolorowe upominki

W ostatnim dniu nauki szkolnej, tuż przed przerwą świąteczną, uczniowie reprezentujący Samorządy Szkolne rozdali gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi szkoły ręcznie wykonane wielknanocne jajeczka. Wraz z upominkami uczniowie złożyli świąteczne życzenia:

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Każdego roku Samorządy Szkolne dbają o przygotowanie wielkanocnych życzeń wraz z upominkami aby podziękować tym, którzy z pasją każdego dnia przekazują im wiedzę. Święta Wielkanocne są czasem odradzania wiary w siłę Chrystusa oraz bliźniego, dlatego też poprzez życzliwość, ciepłe słowo, pamięć oraz szacunek chcemy kształtować wśród uczniów postawę aktywnego zaangażowania w życie społeczności szkolnej.W zdrowym ciele, zdrowy duch

W Dniu Wiosny z inicjatywy Samorządów Szkolnych uczennice przygotowały 90 babeczek pod czujnym okien p. Anny Klich. Babeczki rozprowadzone zostały w błyskawicznym tempie, a uzyskane środki opiekunowie Samorządów Szkolnych przekazali na działania charytatywne Polskiej Akcji Humanitarnej oraz drużynę harcerską prowadzoną przez druhnę p. Anne Klich. Uzyskane pieniążki wspomogą pracę szlachetnych organizacji.Spotkanie z przyrodnikiem w pierwszym dniu wiosny

W pierwszym dniu wiosny w ramach projektu EKOSZKOŁA uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w spotkaniu z panem Dawidem Masło doktorantem Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Prelekcja poświęcona została ochronie środowiska. Uczniowie przypomnieli sobie formy ochrony przyrody oraz zapoznali się z praktykowanymi metodami ochrony środowiska. Dzieciom w trakcie spotkania przybliżona została jedna z form ochrony przyrody jaką jest ochrona gatunkowa. W praktyce prześledzili oni proces badawczy lepidopterologa opierający się na faunie motyli dziennych. Zajęcia dały możliwość uczniom na bezpośredni kontakt z wypreparowanymi motylami, formułowania hipotez badawczych, prowadzenia własnych obserwacji, analizowania, wyciągania wniosków, jak również posługiwania się profesjonalnym sprzętem entomologicznym. Spotkanie zakończyło się obserwacją za pomocą lup,tripletu i mikroskopu stereoskopowego typu binokular egzemplarzy motyli. Uczniowie w czasie zajęć mogli wykazać się wiedzą zdobytą na lekcjach przyrody oraz poznać taki sprzęt jak:
- siatka entomologiczna – duża i mała,
- zatruwaczka i pojemniki na motyle,
- szpilki entomologiczne – w różnych rozmiarach,
- probówki do mikroowadów,
- trapik – 3 i 4 schodkowy do ustalania wysokości etykiet legislacyjnych i determinacyjnych,
- pergaminy do skrzydeł motyli,
- rozpinadła różnej wielkości oraz rozpinadło nastawne,
- pęsety entomologiczne,
- pęsety precyzyjne używane także do mikrochirurgii,
- gabloty entomologiczne różne wielkości, Gablota „wystawowa” podwójnie szklona,
- Pipety,
- binokular,
- lupa entomologiczna typu: Triplet.Akcja charytatywna „Mały bucik dla czarnego Brata”

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej przystąpili do akcji charytatywnej „Mały bucik dla czarnego Brata”.Celem akcji jest zbiórka używanych, niezniszczonych bucików dziecięcych. Obuwie można składać do specjalnie oznakowanych kartonów. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy naszych młodszych kolegów i koleżanki z przedszkola. Inicjatywa ta jest dziełem miłosierdzia Diecezji Tarnowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Młodzi Misjom.

Pragniemy aby podjęte działania stały się znakiem duchowej troski oraz wsparcia modlitewnego, którym chcemy otoczyć misjonarzy i dzieci, znajdujące się pod ich opieką w afrykańskich wioskach.

Zbiórka obuwia prowadzona będzie do końca kwietnia, następnie buciki zostaną spakowane i przekazane do Diecezji Tarnowskiej.

Zachęcamy uczniów i ich rodziców do aktywnego udziału w tej szlachetnej inicjatywnie.Chorych odwiedzać
Świąteczne upominki dla małych pacjentów

Z okazji świąt wielkanocnych młodzież gimnazjalna przygotowała dla pacjentów Nowego Szpitala w Tarnowie skromne upominki. Mali pacjenci zostali obdarowani ręcznie robionymi zajączkami. Ten drobny upominek ma być wyrazem wsparcia dla chorych dzieci, które świąteczny czas muszą spędzić w szpitalu.

Koordynatorzy akcji: p. Anna Klich, p. Weronika Mostowy- Kuźniar, p. Andrzej Kosman.Im bardziej ukochasz cierpienie, tym miłość twoja ku Mnie będzie czystsza

(Dz. 279).

20 III w Domu Strażaka swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej przedstawiając społeczności szkolnej oraz lokalnej rozważania męki pańskiej ujęte w teatrze cieni. Całości wydarzenia towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez szkolny chór. Uczniowie zaprezentowali utwory o treści religijnej wprowadzając zgromadzonych gości w tematykę głębokiej refleksji. Całość spotkania poświęcona została rozważaniom Drogi Krzyżowej, myślom i uczuciom, jakie mogły towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi w drodze na Golgotę. Korespondencją do tych wydarzeń stała się współczesna interpretacja współczującej Weroniki, Szymona Cerenejczyka czy postaci płaczących niewiast. W scenie finalnej Jezus powraca pośród ludzi w postaci hostii, której inicjały wykute zostają w kamieniu zastępującym wejście do jego grobu. Celem autorów scenariusza było ukazanie, a jednocześnie przypomnienie, iż Jezus Zmartwychwstały umarł dla nas na krzyżu aby odkupić grzechy nasze oraz świata całego. Skazanie na niesprawiedliwy wyrok, przyjęcie haniebnego znaku krzyża oraz wyszydzenie stały się przesłanką do refleksji na temat współczesnego człowieka, jego wiary, hierarchii wartości oraz postępowania. W każdej z przedstawionych stacji Jezus Chrystus pomimo swojego cierpienia wyciąga pomocną dłoń stając się symbolem źródła nieustającej pomocy. Niech i dziś każdy człowiek szuka oparcia w Chrystusie.

W organizację tego wydarzenia włączyli się zarówno uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, jak również jego absolwenci – Mateusz Cieślikowski, Jakub Gawełek, Karolina Kowal oraz Mateusz Kowal. Słowa uznania pragniemy przekazać panu Tadeuszowi Kowalowi za cenne uwagi oraz wszelką pomoc, jak również panu Grzegorzowi Gawełkowi oraz panu Rafałowi Traczykowi z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie za przygotowanie techniczne sprzętu oraz jego obsługę. Serdeczne słowa podziękowania składamy także na ręce państwa Marii i Wojciecha Kogutów za życzliwą współpracę oraz udostępnienie sali na liczne próby oraz występ.

Dziękujemy przede wszystkim uczniom za wspaniałe zaangażowanie i refleksję nad podjętym tematem, Kindze Nasiadka za namalowanie ogrodu oliwnego, Sylwii Zaleśnej za narysowanie twarzy Chrystusa, Łukaszowi Puchale za wykonanie drewnianych krzyży oraz rodzicom, którzy umożliwili dzieciom uczestnictwo w wieczornych próbach.

Teatr cieni przygotowany został przez p. Annę Bąk, p. Karolinę Masło, p. Annę Klich oraz p. Alicję Pajdo.
Galerię zdjęć ze spektaklu można zobczyć na stronie facebook szkoły.Akcja „Pola Nadziei” - zbiórka funduszy na prowadzenie opieki hospicyjnej

W Niedzielę Palmową wolontariusze kwestowali przed kościołem parafialnym na rzecz ludzi terminalnie chorych. Ofiarodawcy otrzymali za przekazany datek - kwiat żonkila. Te kwiaty mają przypominać nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na funkcjonowanie hospicjum domowego w Tarnowie. Dziękujemy za finansowe wsparcie tej akcji.Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanocna palma”

17 III rozstrzygnięty został konkurs „Wielkanocna palma” zorganizowany z inicjatywy Samorządów Szkolnych z zarazem koordynatorów projektu „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Uczniowie przygotowali 19 wspaniałych palm konkursowych. Przy ich ocenie jury kierowało się największą samodzielnością wykonania, uwiciem, starannością, a nade wszystkim oceną czy przygotowana palma wykonana została z zastosowaniem darów natury takich jak trawy, wierzby, bazie czy bukszpan. Jedna z zaprezentowanych palm wykonana została przy użyciu elementów recyklingowych. Uczeń wykonał kolorowe kwiaty z wytłaczanek po jajkach. Dodatkowo przy ocenie prac konkursowych wzięte pod uwagę zostały wykonane elementy oraz proporcje palmy. Serdecznie dziękujemy pani Anetcie Żurek z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie za pomoc w ocenie prac konkursowych.

Z przygotowanych palm konkursowych utworzona została szkolna wystawa, zaś po rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród każdy uczestnik mógł zabrać palmę do domu aby móc ją poświęcić w nadchodzącą niedzielę palmową.

Wyniki konkursu:
• kategoria klas I – III
I miejsce: Gabriela Dziedzic, Maciej Pyziński
II miejsce: Julia Wójcik
III miejsce: Maria Rodak, Jakub Łazarz, Katarzyna Zaleśna

Wyróżnienia: Dominik Traczyk, Nikodem Kuźmicki, Kornelia Smoleń, Kornelia Chrapusta.

• kategoria klas IV – VI
I miejsce: Liwia Opyd, Paulina Dziedzic
II miejsce: Angelika Maliszewska,
III miejsce: Zuzanna Kot, Emilia Patulska

Wyróżnienia: Emilia Pajdo, Konrad Lechowicz,Weronika Dolipska.

• kategoria gimnazjum
I miejsce: Iwona Nasiadka.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za aktywne włączanie się w wydarzenia życia szkolnego!OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej informuje, że do 31 marca 2016 r. trwają zapisy:
1. Do Przedszkola (dzieci w wieku od 3 – 6 lat):
a) Dla dzieci nowo zgłaszanych do przedszkola: zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3.
b) Dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu: zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4.
2. Do I klasy Szkoły Podstawowej: zał. nr 5

Chętnych zapraszamy do sekretariatu w Szkole Podstawowej w godzinach 7.15 – 15.15.

Dokumenty do pobrania:

zał. nr 1 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

zał.nr 2 - UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

zał.nr 2 - UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

zał.nr 3 - Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

zał.nr 4 - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

zał.nr 5 - KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I


Gratulacje dla Julii

Julia Smoleń uczennica PG im. Bł. Karoliny Kózkówny zajęła I miejsce w Międzygminnym Konkursie Recytatorskim, organizowanym przez Publiczne Gimnazjum w Radłowie. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji były słowa Ludwiga Feuerbacha „Poezja z kropli rosy czyni diament” . Uczennica naszego gimnazjum zaprezentowała wiersz ks. Jana Twardowskiego Niewidoma dziewczynka. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radowskiej reprezentowały także uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum: Julia Niedzielska i Natalia Pięta. Uczennice zostały przygotowane przez panią Aldonę Chmurę i panią Weronikę Mostowy - Kuźniar.Udział gimnazjalistów w wydarzeniu „Młodzi i Miłosierdzie”

15 marca 2016 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej wzięli udział w wydarzeniu „Młodzi i Miłosierdzie”, które odbyło się w TAURON Arenie Kraków. Spotkanie było związane z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Miłosierdzia i Światowymi Dniami Młodzieży. Wzięło w nim udział około 10 tys. uczestników.
Całość składała się z dwóch bloków tematycznych:

Blok I - Bóg jest miłosierny
Blok II - Doświadczenie miłosierdzia.

Motywem przewodnim spotkania była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Do historii Samarytanina odniósł się w swojej wypowiedzi biskup Grzegorz Ryś,a także wytańczył ją zespół "Soul 'n' Flow". Do sensu przypowieści nawiązywało również świadectwo Krzysztofa Demczuka, lidera wspólnoty Metanoia i występ rapera Arkadiusza „Arkadio” Zbozienia.
Najważniejszym punktem uroczystości było przejście przez Bramę Miłosierdzia, która została specjalnie przygotowana wewnątrz TAURON Areny Kraków. Biskup Grzegorz Ryś zachęcał gimnazjalistów do świadomego przejścia przez tę bramę. Zwracał uwagę młodzieży, by przed bramą zostawić to, co człowiekowi przeszkadza, swoje rany. Młodzi ludzie mogli zapisać swoje słabości na przygotowanych kartkach i wrzucić je do specjalnego kosza. Podobnie jak w Ewangelii Samarytanin zalał rany bliźniego oliwą i winem, by ten mógł dojść do zdrowia, tak w drugiej części spotkania symbolicznie zalane winem i oliwą zostały owe kartki. Biskup Grzegorz Ryś tłumaczył gimnazjalistom, że rany, które człowiek w sobie nosi, trzeba zaleczyć miłosierdziem. Za bramą czekał na młodych Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie, umieszczony w ogromnej monstrancji. W tej części spotkania można było skorzystać z sakramentu pokuty, poprosić wstawienników o modlitwę w swojej intencji. W głębokim przeżyciu tych chwili pomagał nastrojowy śpiew chóru.
Spotkanie stało się dla gimnazjalistów jedną z form rekolekcji wielkopostnych, a dzięki widowiskom muzyczno-tanecznym również wartościowym wydarzeniem kulturalnym.
Swoją posługą służyło młodym wielu spowiedników i wstawienników. Nad przebiegiem spotkania czuwało 200 wolontariuszy.

Szkolni organizatory wyjazdu:
p. Weronika Mostowy-Kuźniar, p. Andrzej Kosman.

Pola Nadziei 2016

W najbliższą niedzielę ( tj. 20.03.2016r. ) po Mszy Świętej o godzinie 10.00 odbędzie się kwesta na rzecz hospicjum domowego w Tarnowie. Młodzież z naszej szkoły będzie rozdawać wszystkim darczyńcom żonkile, w ramach akcji „Pola Nadziei”. Prosimy o wsparcie tego szczytnego przedsięwzięcia.

Z poważaniem
Jadwiga Bieś - Dyrektor ZSP w Woli Radłowskiej
Organizatorzy i wolontariusze przedsięwzięciaRelacje z przebiegu finału XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego
"Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..."

Informacje oraz fotorelacje z przebiegu finału XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..." można znależć na następujących stronach internetowych:


Radio RDN
Tarnowska TV
Gość Niedzielny
GCKIC w Radłowie


Podziękowania

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej, serdecznie dziękuje wszystkim osobom które, wsparły naszą inicjatywę organizacji konkursu.

Dziękuję SCE w Tarnowie współorganizatorowi konkursu na czele z p. Barbara Dagmarą Niziołek, Kustoszowi sanktuarium Bł. Karoliny – ks. Zbigniewowi Szostakowi. Dziękuję sponsorom dzięki którym ufundowano nagrody: Zbigniew Mączka Burmistrz Radłowa, Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Stolinski – Filia Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Radłowie, Bogumiła i Jan Pięta Firma Janpol, Jerzy Seremet – Firma Bratko, Stanisława i Andrzej Kijakowie, J. Piotrowski Firma Les – Drób, Michał Wojtkiewicz, Urszula Augustyn, Stanisław Jachimek, Sylwester Bogacki – PSG, Tatiana i Józef Szwiec – Firma Witospol, Zdzisław Kupisz – Firma Bazalt, Antoni Kotapka, Kazimierz Krupa, Bożena Kwaśniak. Dziękujemy również dwóm osobom, które prosiły o anonimowość. Słowa wdzięczności kieruję do piekarni, które przekazały pieczywo na poczęstunek dla laureatów: Piekarnia "Strusinianka" Marcin Błaszkiewicz, Piekarnia "Malinka" – Maria Czosnyka, Piekarnia "U Michała" Przybysławice. Serdeczne podziękowania składam na ręce Rodziców, którzy przygotowali pyszne ciasta domowe dla laureatów i wyróżnionych osób oraz dla gości zaproszonych. Serdecznie dziękuję również Pani Marii Łazarz za upieczenie świeżego wiejskiego chleba, którym mogliśmy poczęstować zaproszonych gości.

Dziękuję ślicznie komisji konkursowej w składzie:

 1. mgr Ryszard Ostrowski – przewodniczący
 2. mgr Jadwiga Bieś
 3. mgr Kazimierz Dżalak
 4. mgr Weronika Mostowy – Kuźniar
 5. mgr Karolina Masło
 6. mgr Krystyna Putała
 7. mgr Bernadeta Styczeń
 8. ks. Zbigniew Szostak
 9. mgr Mirosław Śledź
która pracowała przez kilka dni przy ocenie prac konkursowych.

Dziękuję pracownikom zespołu: Nauczycielom i Pracownikom obsługi za przygotowanie wystaw i wszystkim życzliwym osobom. Dziękuję pracownikom Gminnego Centrum Kultury i czytelnictwa za pomoc przy dekoracji oraz nagłośnienia. Dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radłowskiej za wypożyczenie krzeseł i pomoc w kierowaniu ruchem w dniu finału podziękowania składam na ręce pana prezesa Stanisława Kotasińskiego i państwa Marii Wojciecha Kogutom.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym osobom zdobytych nagród, dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym konkursie za pracę włożoną w przygotowanie prac przesłanych do nas.

Jadwiga Bieś


Finał XIII Ogólnopolskiego Konkurs Poetycko – Plastycznego
"Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..."

Na XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny nadesłano 832 prace, w tym 597 plastycznych i 235 poetyckich z 10 województw: kujawsko – pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, śląskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, podkarpackie i małopolskie. Z nadesłanych prac zostało nagrodzonych i wyróżnionych 115 uczestników.
Tegoroczne hasło konkursu Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią związany jest z hasłem światowych dni młodzieży oraz rokiem miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka.
Poziom konkursu można ocenić jako wysoki. Prace plastyczne przesłane na konkurs są wykonane bardzo starannie, a temat wnikliwie przemyślany. W tym roku najwyższy poziom prac plastycznych prezentują obrazy gimnazjalistów, których prace są zgodne z tematyką konkursu. Na wyróżnienie zasługują prace najmłodszych uczestników przedszkolaków i klas I-III , którzy w prosty sposób pokazują tematykę uczynki miłosierne. Wiele prac jak co roku to portrety Bł. Karoliny, które nie są związane z tematyką konkursu nie mogą być nagrodzone.
Prace poetyckie uczniów z klasach IV – VI prezentują średni poziom. Natomiast ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych – poziom wysoki, nawet bardzo wysoki.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace poetyckie oraz nagrodzone plastyczne zostaną opublikowane są w biuletynie pokonkursowym.

Do pobrania
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu
Nagrodzone wiersze


Poszerzamy nasze kompetencje międzykulturowe

29. 02.2016 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyciecze do Krakowa. Celem wyjazdu był udział w warsztatach poświęconych historii wielkich Ksiąg. Po przybyciu do Krakowa udaliśmy się na ul. Grodzką, gdzie mieści się Katedra Porównawcza Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W murach uczeni powitała nas dr Agnieszka Kowalska, która -podobnie jak w ubiegłym roku - czuwała nad prawidłowym przebiegiem warsztatów.

W tajniki świętej księgi muzułmanów wprowadziła na pani Aleksandra Jaszczyk. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się między innymi, jak powstawał Koran i jakie postaci pojawiają się na jego kartach. Uzyskaliśmy odpowiedzi na szereg nurtujących nas pytań.

Natomiast w świat kultury azjatyckiej przeniosła nas dr hab. Joanna Grela. Dzięki warsztatom poznaliśmy historię tworzenia ksiąg buddyjskich oraz zwyczaje towarzyszące ich czytaniu. Nauczyliśmy się również pisać kilka tybetańskich słów.

Bardzo dziękujemy pracownikom Katedry Porównawczej Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego za serdeczne przyjęcie nas w murach swojej uczelni. Był to dla nas cenna lekcja poszerzająca nasze kompetencje międzykulturowe. Z radością czekamy na udział w kolejnych zajęciach.

Realizatorzy projektu „Młody Asyż.
Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju.”

Konkurs pt. „Wielkanocna palma”

Samorządy Szkolne zapraszają uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „Wielkanocna palma”. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie palmy wielkanocnej. Przygotowane prace składać należy do opiekunów Samorządów Szkolnych pani Anny Bąk oraz pani Karoliny Masło do dnia 15 III. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 III. Jury konkursu weźmie pod uwagę pomysłowość oraz staranność wykonania palm wielkanocnych.

Z przygotowanych palm konkursowych utworzona zostanie szkolna wystawa.

Serdecznie zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej zaprasza wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się w dniu 3 marca o godz. 17.00 (tj. czwartek), za zmianę terminu przepraszamy.

Podczas zebrania będą omówione bardzo ważne tematy, jak również będzie można skorzystać z konsultacji z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowie oraz z nauczycielami dotyczących naszych uczniów.


Filip Nadolski laureatem Powiatowego Konkursu Wiedzy pt. Udział ludności Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym. Od styczniowej insurekcji 1863 r. do odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 r.

24 lutego 2016 r. uczniowie gimnazjum brali udział w konkursie historycznym organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika, Fundację im. Jana Szczepanika, Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Uczestnicy zabawy musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat trudnego okresu historii naszego kraju przypadającego na lata represji po powstaniu styczniowym. W konkursie zwyciężył uczeń klasy II - Filip Nadolski, który test napisał z najlepszym wynikiem.

Nasi gimnazjaliści (Filip Nadolski, Karolina Kania oraz Mateusz Kiełkowski) poza udziałem w konkursie mieli okazję wysłuchać okolicznościowych wykładów wygłoszonych przez nauczycieli ZSOiT w Tarnowie, które przybliżały dzieje miasta i okolic z przełomu XIX i XX w.

Gratulujemy Filipowi zwycięstwa, zachęcamy do dalszego pogłębiania wiedzy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

M. Czaja
Udział młodzieży w autorskim spotkaniu z Panią Agnieszką Opolską

Książka jest niczym ogród,
który można włożyć do kieszeni
chińskie przysłowie

17. 02. 2015 r. uczniowie gimnazjum wzięli udział w autorskim spotkaniu z Panią Agnieszką Opolską, zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu „ Literacki Debiut Roku".
Podczas spotkania pisarka czytała fragmenty swojej książki uznanej za najlepszy debiut literacki 2015r. i opowiadała młodzieży o swoim warsztacie pisarskim. Autorka książki „Anna May” w swoich wypowiedziach wielokrotnie zachęcała uczniów do pisania własnych tekstów, podkreślała również, jak cenne jest dla człowieka obcowanie z dziełem literackim. Spotkanie odbyło się w radłowskiej bibliotece.
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie oraz Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów.Uczennice z klasy VI przygotowały skrzynkę, do której przez cały ubiegły tydzień uczniowie mogli wrzucać kartki walentynkowe. Poczta walentynkowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku udało się nam zgromadzić aż 97 walentynek. 15 II w czasie przerwy śniadaniowej ubrane na czerwono dziewczynki rozdały upominkowe kartki. Tego dnia Samorządu Uczniowskie zachęciły uczniów do założenia ubrania w kolorze czerwonym, który jest symbolem miłości.
insta.lingTrzymaj formę"Łamigłówki Sówki" w Niwce

W dniu 9.02.2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w konkursie matematycznym pt. "Łamigłówki Sówki" zorganizowanym przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce. Konkurs ten był podzielony na 2 etapy. Najpierw uczniowie w trzyosobowych zespołach rozwiązywali łamigłówki, zaś w kolejnej części pracowali indywidualnie.
W konkursie tym udział wzięło 12 drużyn ze szkół podstawowych z gminy Radłów. Nasi uczniowie zajęli IV miejsce i oprócz drobnych upominków otrzymali dyplom za udział. Dziękujemy organizatorom za miłą atmosferę podczas przebiegu konkursu.
Stanisław Wyspiański – nasz patron

8 II uczniowie szkoły podstawowej obchodzili święto patrona szkoły – Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie klas I – III ruszyli malarskim krokiem poznając dzieła artysty, jak również wykonując własne interpretacje witraży i polichromii malarza. Dzieła malarskie wykonane przez uczniów wyeksponowane zostały na dekoracji szkolnej.
Uczniowie klas starszych stanęli do koleżeńskiego współzawodnictwa biorąc udział w konkursie wiedzy pt. ”Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”. W konkursie udział wzięło 11. uczniów.
I miejsce zdobyli:
Jan Mika kl. V
Angelika Maliszewska kl. V
Mateusz Mleczko kl. V
Paulina Dziedzic kl. IV
Katarzyna Pietras kl. IV
II miejsce:
Karol Gawełek kl. V
III miejsce
Dominik Kowalczyk kl. V

Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się puzzle, które uczniowie wykonali poprzez rozcięcie znanych prac artysty. Uczniowie układali puzzle na czas, co dodatkowo wyzwoliło w nich wiele emocji.

Pączkowe szaleństwo

W tłusty czwartek, zgodnie z tradycją, Samorządy Uczniowskie rozprowadziły wśród uczniów oraz nauczycieli słodkie pączki. Zapach marmolady oraz słodkiego pudru unosił się na szkolnych korytarzach. Uczniowie rozprowadzili 120 sztuk pączków. Zebrane pieniążki przekazane zostały na wsparcie pracy Samorządów Uczniowskich, akcję „Wyślij pączka do Afryki” oraz działania Polskiej Akcji Humanitarnej.Dzień Babci i Dziadka

Dnia 4.02.2016 r. w naszej Szkole miało miejsce Święto Babci i Dziadka. Uczniowie klas I-III przygotowali z tej okazji program artystyczny z wierszami, piosenkami i inscenizacją bajki pt. "Czerwony Kapturek". To niezwykłe spotkanie przebiegało w bardzo miłej i pełnej wzruszeń atmosferze, a młodzi artyści otrzymywali gromkie brawa od Babć i Dziadziów. Po zaśpiewaniu "Sto lat" wnuczęta wręczyły Babciom i Dziadziom przygotowane upominki oraz dyplomy w kategorii: Najlepsza Babcia świata! Najlepszy Dziadziu świata! Na zakończenie, przy okazji Tłustego Czwartku, odbył się wspólny słodki poczęstunek pączkami.

Szlifujemy język polski i angielski!

Od października 2015 uczniowie klasy 5 i 6 uczestniczą w ogólnopolskim programie Insta.Ling dla Szkół. Jest to już V edycja, ale uczniowie z naszej szkoły mogą korzystać z niej po raz pierwszy.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?
Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciele języka polskiego i angielskiego przydzielają słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Aplikacja insta.ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku - bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.

Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.

Kto jeszcze nie spróbował , zapraszamy na stronę: Insta.Ling

A. Chmura, M. JabłoniecZawody sportowe w Burzynie- finał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady dziewcząt i chłopców w szachach

W dniach 14.01.2016 i 15.01.2016 r. w Burzynie zostały rozegrane kolejno dwa turnieje szachowe. Były to finały powiatowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkoły Podstawowej dziewcząt i chłopców oraz finał Gimnazjady dziewcząt i chłopców. Organizatorem rozgrywek był Starosta Powiatowy oraz MOSiR Tuchów. Sędzią głównym turnieju chłopców zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum był p. Czesław Markiewicz, natomiast sędzią głównym dziewcząt p. Janusz Poręba. Turniej został przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. W rozgrywkach w grupie chłopców gimnazjum wzięło udział 35 zawodników, w grupie dziewcząt 28 zawodniczek, natomiast wśród szkoły podstawowej 42 chłopców i 29 dziewcząt. Czas na rozegranie jednej partii wynosił 30 minut (2x15). Pierwsze trzy miejsca z obu grup zostały nagrodzone dyplomami oraz medalami i zakwalifikowane do finałów wojewódzkich. Wśród tych osób znalazł się Wiktor Kryzia, który wywalczył zaszczytne III miejsce i tym samym zakwalifikował się do dalszego etapu i będzie reprezentował naszą szkołę w finale wojewódzkim. Wysokie miejsce -VIII wywalczyła Justyna Poikdan, a także dobrze w klasyfikacji ogólnej wypadli: Sylwia Zaleśna i Sebastian Błoniarz.

Wyniki SP (chłopcy): Wyniki_SP_chłopcy
Wyniki SP (dziewczyny): Wyniki_SP_dziewczęta
Wyniki GIMNAZJUM (chłopcy): Wyniki_GIM_chłopcy
Wyniki GIMNAZJUM (dziewczęta): Wyniki_GIM_dziewczętaZabawa choinkowa

Tuż przed zimową przerwą uczniowie szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna wzięła udział w zabawie choinkowej. Wspólne zabawy, radosne oczekiwanie na czas ferii doskonale wpisały się w czas karnawału. Uczniowie klas I – III zachwycili swoich starszych kolegów i koleżanki wspaniałymi strojami.


Choinka Noworoczna

W dniu 13 stycznia 2016r. ( środa ) w nasze szkole odbędzie się zabawa choinkowa dla uczniów poszczególnych klas:
1. klasy I - III Szkoły Podstawowej od 12.00 do 14.00,
2. klasy IV - VI Szkoły Podstawowej od 14.30 do 17.00,
3. Gimnazjum od 17.00 do 19.30.

Życzymy udanej zabawy!!!InformacjaChór szkolny

W bieżącym roku w naszej szkole rozpoczął działalność chór szkolny prowadzony pod opieką pana Grzegorza Gawełka oraz pani Anny Bąk. Swoje pasje muzyczne realizują w ramach chóry dzieci od przedszkola po gimnazjum. Swoim śpiewem tworzą oni oprawę muzyczną w czasie uroczystości szkolnych, zaś w chwili obecnej przygotowują się do wykonania hymnu naszej szkoły.
Kolęda misyjna

W święto Trzech Króli uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum wcielili się w rolę kolędników niosących radosną nowinę o narodzeniu Pana. Młodzież w przygotowanych strojach wraz z rekwizytami wzięła udział w uroczystej mszy świętej. Po zakończeniu ceremonii uczniowie wyruszyli do woleńskich domów z kolędą oraz życzeniami na ustach. W tym roku utworzone zostały aż 4 grupy kolędnicze. Poprzez ten gest uczniowie wsparli swoich rówieśników w krajach misyjnych. Miło nam poinformować, iż udało się zebrać kwotę 3 500 zł.

Aniołki

Samorządy Szkolne jak co roku pamiętają o nauczycielach, emerytowanych nauczycielach, pracownikach obsługi szkoły oraz zaproszonych gościach przygotowując upominki. W tym roku uczniowie wykonali ponad 70 aniołów ręcznie wykonanych wraz ze świątecznymi życzeniami. Upominki wręczone zostały w dniu spotkania wigilijnego, który zgromadził obok społeczności szkolnej również społeczność lokalną. Udział w spektaklu pt. „Oczekiwanie wigilijne” stał się wprowadzeniem w atmosferę radosnego oczekiwania na narodziny Pana. Zebrane w czasie spotkania datki przeznaczone zostały na wsparcie pracy Samorządów Szkolnych.

Pragniemy poinformować, iż część zebranej kwoty opiekunowie Samorządów Szkolnych przekazali na wsparcie akcji charytatywnych takich jak „Bilet dla brata” akcji poświęconej wsparciu finansowemu młodzieży ze wschodu, która pragnie wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie oraz na akcję „Świat bez głodu” prowadzoną przez Polską Akcję Humanitarną.
Spektakl pt. ”Oczekiwanie wigilijne”

19 XII w godzinach popołudniowych miał miejsce spektakl pt. „Oczekiwanie wigilijne”. W dniu tym zgromadziła się społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi oraz społeczność lokalna. Tytułowe wigilijne oczekiwanie zobrazowane zostało na przykładzie dwóch kontrastowo zestawionych rodzin. Pierwsza święta Bożego Narodzenia potraktowała jako okazję do zakupów w galerii handlowej, spotkań towarzyskich pozbawionych jakiegokolwiek wymiaru religijnego. Druga z rodzin żyjąc w skromności uwijała się w tym czasie nad wigilijną wieczerzą aby cała rodzina mogła do niej zasiąść wraz z ukazaniem się pierwszej gwiazdy. Całości wydarzeń towarzyszyła rozmowa diabła z aniołem, który pragnął udowodnić, iż na świecie są ludzie wielkiego serca. Nieszczęście jakie wydarza się w domu sąsiadów oraz pomoc niesiona bezinteresownie otwiera oczy konsumpcyjnej rodzinie. Dokonują oni swojego rodzaju aktu skruchy znajdując jednocześnie schronienie w niewielkim domu sąsiadów, przy którego stole zasiedli już zmarznięci kolędnicy oraz głodny bezdomny staruszek, którego nie wpuścili do domu. Wówczas odezwał się głos Pana:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Przemiana duchowa jaka dokonała się w sercach bogatej rodziny wzruszyła zgromadzonych w domu ludzi. Wspólnie zasiedli oni do wieczerzy, którą rozpoczęli modlitwą. Jakże wielkie było ich kolędowanie, łamanie się opłatkiem i szczere życzenia. Radość ludzi z narodzin Pana wystraszyła diabła, który w popłochu uciekł bowiem nie było dla niego miejsca wśród ludzi.

Konkurs „Kartka świąteczna dla Papieża Franciszka”

Uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie pt. „Kartka świąteczna dla Papieża Franciszka”. Kartki przygotowane zostały przez uczniów z klasy IV, V oraz VI. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie świątecznej kartki dowolną techniką. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania postacią oraz pontyfikatem Ojca Świętego Franciszka. Trzy najpiękniej wykonane kartki zostaną wysłane przez organizatorów konkursu do Papieża Franciszka do Watykanu. Z pozostałych prac utworzona zostanie wystawa w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Akcja „Dzieci dzieciom”

Samorządy Szkolne wyszły z inicjatywą, śladem lat ubiegłych, przygotowania upominkowych ozdób choinkowych wraz ze świątecznymi kartkami dla dzieci przebywających w okresie świąt Bożego Narodzenia w szpitalu. Dzieci przygotowały aniołki, kolorowe choinki, kartki z bombkami oraz mikołajkowe skarpety na prezenty, które zostały przekazane do Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie.

Tym drobnym gestem pragniemy umilić czas dzieciom przebywającym w okresie świąt Bożego Narodzenia wraz z rodzinami w szpitalu oraz zapewnić ich o pamięci i modlitwie. W okresie radosnego oczekiwania naszym skromnym gestem chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzeby bliźniego.


Mikołajkowy wieczór filmowy

Wtorkowym popołudniem, 15.12.2015r, uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej wzięli udział w mikołajkowym wieczorze filmowym. Spotkanie zaaranżowane zostało przez Samorządy Szkolne. Uczniowie obejrzeli film animowany „Minionki rozrabiają”. W czasie wieczornego spotkania uczniowie mieli okazję wypocząć na materacach oraz przyniesionych przez siebie poduszkach wraz z kocykami. Filmowe spotkanie cieszyło się dużą aprobatą wśród społeczności szkolnej. Mamy nadzieję, że wiosną uda nam się powtórzyć tego rodzaju spotkanie integracyjne w szkole.
CZUWAJ!!!

13 grudnia wzięliśmy udział w wyjeździe do Krakowa po Betlejemskie Światło Pokoju.
"Zauważ człowieka" to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty piąty harcerze i harcerki stali się strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Światło przywiezione przez nasze harcerki zostanie przekazane wszystkim chętnym w sobotę 19 grudnia po zakończeniu spektaklu „Wigilijne oczekiwanie”.

Wszystkich chętnych prosimy o przyniesienie zniczy lub lampionów.

Anna Klich
OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej informuje, że w dniu 19 grudnia 2015 zostanie odpracowany dzień 22 grudnia 2015 w szkole podstawowej i gimnazjum. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 14.00 a zakończą około godz. 17.30 lub 18.00. Lekcje realizowane będą z planu zajęć z wtorku. Pierwsze odbędą się lekcje, a następnie spektakl teatralny, na który zapraszamy Rodziców i mieszkańców naszej gminy na godz. 16.00.

Autobus dla uczniów dojeżdżających:
Wał – Ruda skrzyżowanie 13.40,
Wał – Ruda Śmietana 13.45,
Wał – Ruda Bór 13.50.
Po spektaklu między 17.30 a 18.00 odjazd ze szkoły.
Adam Mickiewicz - poeta, jakiego nie znacie

Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły zetknęli się z twórczością Adama Mickiewicza, prezentowaną przez krakowskich artystów.

Monodram „Spór o zamek, czyli ostatni zajazd na Litwie” przygotowany przez Andrzeja Jurczyńskiego – aktora znanego z telewizyjnego widowiska „Spotkanie z balladą” - zachwycił zebranych. Aktor zaprezentował obszerne fragmenty epopei i swym występem przeniósł publiczność do Soplicowa. Odpowiednią mimiką twarzy, gestami i modulacją głosu potrafił oddać odmienne charaktery oraz temperamenty mieszkańców, co wzbudziło podziw i uznanie widzów. Miało się wrażenie, że na scenie występuje wiele postaci.
W tym roku uczniowie dzięki programowi słowno- muzycznemu pt.„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie... czyli Mickiewicz-moje życie” podróżowali do czasów romantyzmu. Krakowscy aktorzy: Małgorzata Krzysica i Andrzej Jurczyński poprowadzili zebranych przez życie twórcy: dziecięcą beztroskę, młodzieńczą miłość i przyjaźń, twórczość i rozterki wieku dojrzałego, tęsknotę za krajem i wolną ojczyzną, zagadkową śmierć w Konstantynopolu.

Widowisko było oprawione fragmentami twórczości Adama Mickiewicza, muzyką Fryderyka Chopina i Marii Szymanowskiej, wzbogacone kostiumem i rekwizytem z epoki.

Była to nietypowa lekcja o pięknie słowa, które tak często jest przez nas niedostrzegane.Mały Mistrz

We wrześniu 2015 roku uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały Mistrz”. Nauczycielami prowadzącymi są:
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - Elżbieta Ducinowska,
nauczyciel w-f – Edyta Cygal.

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:
- Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
- Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
- Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
- Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
- Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Uczennice i uczniowie klasy I wesoło, ciekawie i sportowo spędzają czas z Małym Mistrzem.
Przeszli testy sprawnościowe oraz zdobywają poszczególne sprawności.

Życzymy powodzenia w zdobywaniu kolejnych sprawności i osiąganiu jak najlepszych wyników w różnych dyscyplinach sportowych!Mikołajkowy Turniej Szachowy

Dnia 05.12.2015 (sobota) na Sali Gimnastycznej w Woli Radłowskiej odbędzie się coroczny Mikołajkowy Turniej Szachowy. Zapraszamy wszystkich pasjonatów gry w szachy do udziału w tym turnieju. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
Więcej informacji na temat turnieju można uzyskać pod numerem telefonu 667440767.
Regulamin turnieju znajduje się na stronie: Turniej szachowy_12.2015Międzygimnazjalny Turniej Matematyczno-Przyrodniczy

Międzygimnazjalny Turniej Matematyczno-Przyrodniczy już po raz ósmy odbył się w Publicznym Gimnazjum w Zaborowie dnia 26.11.2015r. W tym roku pod hasłem: „Wielkości, które mierzysz na co dzień”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Joanna Pietras, Iwona Nasiadka i Gabriel Kusior.
Uczestnicy zmagali się z zadaniami z przedmiotów; matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia. Były to stoliki zadaniowe, do których uczniowie podchodzili w dowolnej kolejności. Przy każdym stoliku informacje dotyczące zadań udzielali asystenci. Przydzielali również punkty za rozwiązania i mierzyli czas pracy. Wśród zadań były: doświadczenia, łamigłówki, zadania problemowe, krzyżówki, ale też praca z komputerem i mapą.
Od uczestników wymagane było posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zadania miały różny stopień trudności. Cały turniej miał za zadanie łączenie nauki z zabawą oraz integrację młodzieży gimnazjalnej.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

M. Drygaś, M. Krupa – WróbelZabawa Andrzejkowa

Dnia 26.11.2015r. odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W czasie Andrzejek wyłoniono Króla i Królową Balu Andrzejkowego.
W szkole podstawowej tytuł ten uzyskali Maja Buwaj oraz Kacper Habryło, zaś w gimnazjum Wioletta Chodorowicz oraz Jakub Kotasiński. Jury stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów, którzy przygotowali wspaniałe andrzejkowe przebrania.
W czasie andrzejek rozstrzygnięty został także konkurs pt. „Klasa z najmniejszą ilością uwag” zwycięzcą okazała się klasa V oraz konkurs pt. „Magiczny wystrój klasy”. Wystroje sal lekcyjnych zachwyciły jury niezwykłą kreatywnością. Samorząd Szkolny postanowił przyznać równorzędne miejsca każdej z klas. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wspaniałe wystroje sal, przebrania andrzejkowe oraz wspólną zabawę.
Zabawa andrzejkowa!

26 XI odbędzie się zabawa andrzejkowa dla uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. W czasie zabawy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu dla klas szkoły podstawowej pt. „Klasa o najmniejszej ilości uwag” oraz konkurs pt. „Magiczny wystrój klasy”. W czasie Andrzejek wyłonieni zostaną Król i Królowa Balu Andrzejkowego na obu etapach edukacyjnych. Zadaniem uczniów jest przygotowanie najładniejszych strojów andrzejkowych i to właśnie spośród nich zostaną wyłonieni Król i Królowa Balu.
W czasie Andrzejek będzie można również zakupić ciastka z wróżbą przygotowane przez harcerki z zastępu „Pasjonaci” działające w naszym gimnazjum.

Trzymamy kciuki za konkursowe zmagania oraz życzymy udanej zabawy!


Organizatorzy: Samorządy SzkolneZbiórka harcerska - zapraszamyWyjazd do kina

Czwartkowym popołudniem z inicjatywy Samorządów Szkolnych miał miejsce wyjazd do kina „Sokół” w Dąbrowie Tarnowskiej na film pt. „Listy do M.2”. Seans filmowy wprowadził uczniów w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, jak również poruszył problemy dnia codziennego. Wraz z opiekunami na wyjazd udało się aż 43. uczniów. Cieszymy się, iż działania podejmowane przez Samorządy Szkolne cieszą się aprobatą i zaangażowaniem uczniów.


Organizatorzy: Samorządy Szkolne


Andrzejkowe wróżby

19 XI odbyła się zabawa andrzejkowa dla klas nauczania początkowego. Samorządy Szkolne przekazały w tym dniu balony oraz serpentyny na udekorowanie korytarza szkolnego oraz zorganizowały andrzejkowe wróżby. Przepowiednie wzbudziły wiele radości oraz cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodszych kolegów oraz koleżanek.

Organizatorzy: Samorządy Szkolne


"Jesienne nutki"

19 listopada troje dzieci z naszego przedszkola wzięło udział w MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI "Jesienne nutki" organizowanym przez Zespół Szkół w Zabawie. W kategorii wiekowej 3-4 lata III miejsce zajęła Lilianna Kijak w piosence "Jesienna orkiestra", w kategorii wiekowej 5-6 lat II miejsce zajął Eryk Pyrczak w piosence "Muchomorek", miejsce I zajęła Agnieszka Czader w piosence "Jesienny pociąg"
Serdecznie gratulujemy!

Tydzień Edukacji Globalnej


„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy, potrzeby innego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń”

/Jan Paweł II/


Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z Panią Sołtys Woli Radłowskiej wyraża wdzięczność wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i uczestniczyli w zorganizowanym przez nas koncercie charytatywnym. Dziękujemy za wspólna modlitwę, za duchowe i finansowo wsparcie rodziny doświadczającej cierpienia i trudności życia codziennego. Wasza obecność świadczyła o wielkim waszym sercu i otwarciu na pomoc drugiemu człowiekowi realizując piękne przesłanie naszego wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II:

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy, potrzeby innego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń”


Słowa podziękowania kierujemy do księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. dr hab. Andrzeja Michalika, księdza mgr Stanisława Śliwy, który jest opiekunem zespołu Genezareth za umożliwienie klerykom Seminarium Duchownego w Tarnowie uczestniczenia w tym pięknym dziele pomocy bliźnim.

Słowa wdzięczności kierujemy do Koła Gospodyń Wiejskich „Wolanki” na czele z panią Natalią Hermą za piękny występ i podtrzymywanie tradycji.

Słowa podziękowania składamy księżom proboszczom parafii Radłów, Zabawa i Woli Radłowskiej za ogłoszenie koncertu, słowa wdzięczności dla pracowników RDN Małopolska za objęcie patronatem medialnym naszego przedsięwzięcia.

Gorące słowa podziękowania składamy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radłowskiej, którzy kolejny raz nieodpłatnie wypożyczyli nam salę, pomagali w przygotowaniu i uporządkowaniu sali. Podziękowania składamy na ręce pana prezesa straży Stanisława Kotasińskiego i państwa Kogutów.

Miło jest nam również poinformować, że po zakończeniu koncertu rodzinie Grajdurów przekazano kwotę w wysokości 20.365,00 zł.

To dla nas wielka radość pracować w środowisku, które jest wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka.
97. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

97. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę Dnia 09 listopada 2015r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. Listopadowa opowieść. Jego tematyka związana była z 97. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej, pracujący pod kierunkiem p. Aldony Chmury, ukazali w krótkim montażu słowno-muzycznym trudną i bolesną drogę naszych rodaków do niepodległości. Inscenizacji towarzyszyły liryczne i nastrojowe piosenki o tematyce patriotycznej, które zaprezentował chórek uczniów klasy V szkoły podstawowej oraz klas I, II, III gimnazjum pracujący pod opieką p. Mirosława Patulskiego. Przedstawienie wprowadziło całą społeczność szkolną w podniosły nastrój przeżywania Narodowego Święta Niepodległości.


XXVII MAŁOPOLSKI ZŁAZ PATRIOTYCZNO-TURYSTYCZNY „SZLAKAMI LEGIONISTÓW – ŁOWCZÓWEK 2015”

6 listopada 2015r. uczniowie z naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w Złazie. Grupa 20 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką p. Anny Klich i p. Katarzyny Baj, wspólnie z PG z Radłowa rozpoczęła wędrówkę w Piotrkowicach. Szlakiem niebieskim wyruszyliśmy w kierunku Cmentarza Legionistów w Łowczówku. Po prawie dwu godzinnym marszu, mimo gęstej mgły i zimna dotarliśmy na miejsce, gdzie na wszystkich uczestników Złazu czekała gorąca herbata i możliwość upieczenia kiełbaski na ognisku.
O godzinie 11.00 rozpoczęły się uroczystości. Tradycyjnie uczestnicy Złazu odmówili wspólną modlitwę za poległych i zapalili znicze na ich grobach.
Następnie wysłuchaliśmy gawędy na temat boju I Brygady Legionów pod Łowczówkiem. Na zakończenie każda grupa otrzymała pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci książek historycznych. A każdy uczestnik otrzymał pamiątkową metalową odznakę.
Opiekun: Anna Klich
Nagrody Burmistrza Radłowa i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radłowie dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Radłowskiej

W radłowskim Ratuszu odbyła się gala utalentowanych uczniów z terenu gminy Radłów, na której nie zabrakło również uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. Zdolna młodzież została doceniona za wybitne wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, sporcie i kulturze. Nagrodą dla nich były wyróżnienia, nagrody pieniężne i specjalnie na tę okazję przygotowane statuetki z sentencją wielkiego mówcy, filozofa i polityka rzymskiego Cycerona: "Wielkie rzeczy zdobywa się przez trud".

Nagrodzeni uczniowie naszej szkoły, to:
- Kinga Kiełkowska - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz II miejsce w XXVI Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w roku szkolnym 2014/2015,
- Gabriel Kusior - za wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie i III miejsce w Małopolskim Projekcie Ekologicznym „EKOSZKOŁA 2015”w roku szkolnym 2014/2015,
- Iwona Nasiadka - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz II miejsce w XXVI Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” i III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie „Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem” – praca plastyczna w roku szkolnym 2014/2015,
- Kinga Nasiadka - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, I miejsce w Małopolskim Projekcie Ekologicznym „EKOSZKOŁA 2015” – praca plastyczna, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem” – praca plastyczna, I miejsce w zasadniczej próbie dzielności z „Hucułem do Krakowa” w roku szkolnym 2014/2015,
- Natalia Patulska - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, I miejsce w Konkursie Powiatowym „Znam treść lektur obowiązkowych”, I miejsce w Projekcie „Ogród ziołowo – kwiatowy” Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, I miejsce w Gminnym Konkursie o życiu i czasach Kardynała Stanisława Hozjusza w roku szkolnym 2014/2015 oraz 100% frekwencję od 1 klasy szkoły podstawowej do ukończenia gimnazjum,
- Joanna Pietras - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i III miejsce w Małopolskim Projekcie Ekologicznym „EKOSZKOŁA 2015” w roku szkolnym 2014/2015,
- Natalia Pięta - za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, I miejsca w konkursach powiatowych i gminnych oraz II miejsce w XXVI Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w roku szkolnym 2014/2015,
- Adam Szczepański - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, I miejsce w projekcie „Ogród ziołowo – kwiatowy” Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, osiągnięcia w Małopolskim Kuratoryjnym Konkursie Matematycznym oraz III miejsce w Konkursie „Matematyczne Igraszki” dla uczniów szkół gimnazjalnych miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2014/2015,
- Sylwia Zaleśna - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, III miejsce w XII Ogólnopolskim Konkursie „Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem” – praca plastyczna oraz III miejsce w Małopolskim Projekcie Ekologicznym „EKOSZKOŁA 2015” w roku szkolnym 2014/2015,
- Dominik Kowalczyk - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, I miejsce w konkursie „Nie wypalaj traw” – praca plastyczna w roku szkolnym 2014/2015,
- Sekcja Sportowa Piłki Nożnej Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej za zajęcie II miejsca w Finale Powiatu Tarnowskiego w halowej piłce nożnej chłopców „Gimnazjada Młodzieży 2014/2015”,
- Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” za zajęcie II miejsca w XXVI Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Nagrodę Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radłowie zdobyli:
- Wiktor Kryzia - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, IV miejsce w finale powiatowym Gimnazjady Młodzieży w Szachach, I miejsce w otwartym turnieju szachowym w kategorii młodzieżowej chłopców i IV miejsce w parafialnym turnieju szachowym w roku szkolnym 2014/2015,
- Justyna Pokidan - za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i IV miejsce w finale powiatowym Gimnazjady Młodzieży w Szachach roku szkolnym 2014/2015.Nagroda dla drużyny chłopców z Publicznego Gimnazjum w Woli Radłowskiej

Drużyna chłopców z Gimnazjum Publicznego w Woli Radłowskiej otrzymała Nagrodę Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radłowie za zajęcie II miejsca w Finale Powiatu Tarnowskiego w halowej piłce nożnej chłopców „Gimnazjada Młodzieży 2014/2015”.
Skład drużyny:

 • Kamil Kopiec,
 • Jakub Ignasiak,
 • Norbert Smoleń,
 • Patryk Lisowski,
 • Hubert Czarny,
 • Daniel Kusior,
 • Adam Szczepański,
 • Patryk Mączko,
 • Karol Krawczyk,
 • Jakub Kotasiński.Nagroda Burmistrza Radłowa dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” otrzymał Nagrodę Burmistrza Radłowa za zajęcie II miejsca w XXVI Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego w roku szkolnym 2014/2015.
Serdecznie gratulujemy!!!Harmonogram "Kolorowych dni" w Przedszkolu w Woli RadłowskiejWycieczka do Krakowa - GIMNAZJUM

Podczas wyjazdu do Krakowa gimnazjaliści uczestniczyli w lekcji muzealnej dotyczącej kultury żydowskiej w Muzeum Miejskim Miasta Krakowa. Następnie zwiedzili klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Kolejnym punktem wyjazdu było obejrzenie spektaklu w teatrze Bagatela.

Opiekunowie: P. Andrzej Kosman, p. Anna Klich, p. Weronika Mostowy-Kuźniar
Wycieczka do Krakowa - Szkoła Podstawowa

W dniu 28.10.2015r. uczniowie klas IV - VI wzięli udział w wycieczce do Krakowa.
Pierwszym punktem tej wycieczki były warsztaty na temat "Skorupa ziemska - mozaika minerałów i skał", które odbyły się w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, zaś kolejno młodzież udała się na wędrówkę szlakiem krakowskich kamieniołomów i odsłonięć skalnych. Zajęcia te odbyły się dzięki udziałowi ZSP w programie edukacyjnym EDUSIENCE.
W kolejnej części wycieczki uczniowie poświęcili się odkrywaniu urokliwych zakątków miasta królów Krakowa. Podczas wycieczki młodzież zwiedziła Bazylikę Mariacką, wysłuchała legendy o dwóch wieżach Kościoła Mariackiego. W czasie zwiedzania uczniowie odwiedzili również barokowy Kościół Św. Wojciecha oraz Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, budynek Collegium Novum. W miejscu tym uczniowie wysłuchali legendy o Stópce królowej Jadwigi, która oddała swoje wszystkie klejnoty na rozbudowę Uniwersytetu Krakowskiego oraz budowę kościoła.
Swoją wyprawę uczniowie zakończyli na podziwianiu Krakowskiego Rynku oraz zakupywaniu drobnych pamiątek.

Opiekunowie: P. Jadwiga Bieś, p. Anna Bąk, p. Karolina Masło, p. Monika Szczupał
Udział młodzieży w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej

W Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie w dziale starych druków młodzież uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, podczas której utrwaliła wiadomości na temat powstania Biblii i jej przekładów. Miała możliwość zobaczyć egzemplarz Biblii z 1599r. w przekładzie ks. Jakuba Wujka. Następnie gimnazjaliści w Galerii Niebieskiej oglądali wystawę pt. „Śladami Boga po Ziemi Świętej” autorstwa Małgorzaty, Andrzeja i Magdaleny Trybulskich. Pan Andrzej Trybulski, twórca prac oprowadził nas po wystawie i opowiedział o każdej z grafik.
Kolejnym punktem wyjazdu był udział w wernisażu. W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Krzyskiej uczniowie spotkali się z seniorami, twórcami kapliczek. Pan Andrzej Trybulski opowiedział zebranym o pracy seniorów, przedstawił krótko informacje na temat kapliczek znajdujących się na terenie Diecezji Tarnowskiej.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego. Młodzież zobaczyła najważniejszy dział zbiorów - gotyckie rzeźby i malarstwo z obszaru Małopolski reprezentujące szkołę krakowsko - sądecką. Spotkanie w muzeum pozwoliło uczniom poznać chrześcijańską kulturę czasów średniowiecza.

Opiekunowie: p. Andrzej Kosman, p. Anna Klich, p. Weronika Mostowy-KuźniarKoncert charytatywny dla rodziny GrajdurówXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny
"Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..."


Do pobrania
Regulamin konkursu
Zgłoszenie uczestnika, będącego uczniem
Zgłoszenie uczestnika, który nie jest uczniem


Kampania "Tydzień Dobrego Chleba" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Radłowskiej

W dniu 22.10.2015r. w murach Domu Strażaka w Woli Radłowskiej odbyło się spotkanie w ramach kampanii "Tydzień Dobrego Chleba i zdrowego stylu życia". Celem kampanii jest promowanie zdrowia i zdrowego odżywiania.

W tym roku szkoły z terenu naszej gminy nawiązały współprace w ramach realizacji zadań Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem oraz Szkoły Promującej Zdrowie. Dlatego też gościliśmy uczniów wraz z opiekunami z Publicznego Gimnazjum w Radłowie, Zabawie i Przybysławicach. Dodatkowo swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Zastępca Burmistrza Radłowa - Pan Wiesław Armatys,
 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie - Pani Barbara Marcinkowska,
 • Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - Pan Konrad Rudziński,
 • Proboszcz Parafii pw. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej - ks. Czesław Ciurej,
 • Sołtys wsi Wola Radłowska - Pani Agata Kusior,
 • Radny Miasta i Gminy Radłów, a zarazem pszczelarz i mieszkaniec Woli Radłowskiej – Pan Piotr Nasiadka,
 • przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich - Pani Natalia Herma, Pani Maria Łazarz, Pani Hanna Łoś, Pani Kazimiera Kaczocha i Pani Janina Miśtak.


Nasze spotkanie składało się z 2-óch części. W pierwszej, pan Piotr Nasiadka przybliżył nam proces produkcji miodu i opowiedział o pracy w pasiece. Po jego wystąpieniu wszystkie zgromadzone osoby mogły spróbować miodu z pasieki p. Nasiadki na smacznym wiejskim chlebie upieczonym przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które w drugiej części opowiedziały o tradycyjnym wypieku chleba.

Mamy nadzieję że po tym spotkaniu będziemy świadomiej wybierać produkty spożywcze.


Wyjazd do teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

W dniu 9.10.2015r. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej uczestniczyli w scenicznej adaptacji klasyki literatury dziecięcej – w spektaklu „Tajemniczy ogród”. Jest to magiczna opowieść o potrzebie miłości, poszukiwaniu przyjaźni i uzdrowicielskiej mocy kontaktu z naturą.
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali spektakl, zaś w drodze powrotnej ogromną radością wspominali obejrzaną adaptację „Tajemniczego Ogrodu”.

MŁODZI GŁOSUJĄ w Woli Radłowskiej

19 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny, młodzież gimnazjalna miała możliwość uczestniczyć w symulacji wyborów parlamentarnych. Jest to kolejny projekt realizowany wspólnie z CEO pod hasłem „Młodzi głosują”. Uczniowie oddając głos na wybrany komitet wyborczy przygotowują się do wypełniania podstawowych obowiązków obywatelskich. Działania młodzieży skupiają się również na przeprowadzeniu akcji pro frekwencyjnej dla społeczności lokalnej.Spotkanie z wiceminister edukacji narodowej panią Urszulą Augustyn

5 października w Bibliotece Publicznej w Radłowie odbyło się spotkanie z wiceminister edukacji narodowej panią Urszulą Augustyn – posłanką do Sejmu od 2005 roku, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wieloletnim zastępcą i przewodniczącym sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, jak również pełnomocnikiem Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkole. W czasie spotkania poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, jak również na jej terenie, modernizacji sal informatycznych, sklepików szkolnych jak również projektów proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Radłów pan Zbigniew Mączka, zastępca burmistrza pan Wiesław Armatys, kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pan Konrad Rudziński, jak również dyrektorzy i nauczyciele wchodzących w skład gminy Radłów. Na zakończenie spotkania absolwentki naszego gimnazjum Weronika Jarosz oraz Natalia Patulska należące do Młodzieżowej Rady Miejskiej wręczyły pani Urszuli Augustyn książeczkę zawierającą publikacje twórczości poetyckiej laureatów i wyróżnionych w ramach XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem. Całości spotkania towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez zespół „Celebrations”.
Zdjęcia pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/umradlow


Akcja „Sprzątania Świata”

W pierwszym dniu października korzystając z piękniej jesiennej pogody uczniowie ze szkoły podstawowej wraz z gimnazjalistami przystąpili do akcji „Sprzątania Świata”. W ramach tej inicjatywy zadbali oni o najbliższe środowisko. Przy użyciu grabi i mioteł uporządkowali jesienne liście oraz zebrali do worków na śmieci różnego rodzaju odpady. Akcja została zorganizowana oraz przeprowadzona przez samorządy szkolne pod opieką pani Anny Bąk oraz pani Karoliny Masło.


Małopolska Noc Naukowców

25.09.2015r. uczniowie gimnazjum wzięli udział w 9. edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie to z roku na rok na stałe wpisało się w kalendarz regionalnych imprez o charakterze naukowym. Celem inicjatywy, jak podkreślają organizatorzy, jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży z Małopolski. W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców uczniowie mieli okazję uczestniczyć w widowiskach, pokazach, demonstracjach, warsztatach czy laboratoriach przygotowanych przez tarnowskie szkoły średnie, Państwową Szkołę Zawodową w Tarnowie, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza czy Komendę Miejską Policji w Tarnowie. Młodzież z naszej szkoły odwiedziła III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, gdzie oprowadzała ich absolwentka naszego gimnazjum Agnieszka Damijan. Kolejnym punktem wycieczki był udział w dwóch niezwykle interesujących wykładach pt. „Czy wiesz co jesz? Chemiczne dodatki do żywności i ich wpływ na nasze życie i zdrowie” oraz „Chemia w kuchni, czyli chemiczne triki najlepszych kucharzy” przygotowane przez studentów oraz pracowników naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Opiekę nad uczniami sprawowały pani Anna Klich oraz pani Karolina Masło.


rok szkolny 2014/2015