Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail: zspwr@interia.plNasza szkolna videoteka


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Publikacja sprawozdania finansowego
BILANSU za 2018 rok


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Woli Radłowskiej sporządzony na dzień 31.12.2018 wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie:
https://bip.malopolska.pl/umradlow,a,1601865,sprawozdania-finansowe-2018-r.html


II Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzii
Regulamin konkursu - T. Kryzii - do pobrania

Informacje o T. Kryzi - do pobrania

Wiersze T. Kryzi- do pobrania


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego
"Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..."


Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń 2018 - do pobrania
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018