Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej
Wola Radłowska 67
33-133 Wał-Ruda

tel. 146782038

mail: zspwr@interia.plNasza szkolna videoteka


Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...


Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane osoby do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...". To już XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego.

Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej. Honorowy patronat objęli: Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin - ks. Piotr Cebula, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej – ks. Marcin Baran, Starosta Powiatu Tarnowskiego – Roman Łucarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka. Szczegóły dostępne są w regulaminie.
Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 10 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej, Wola Radłowska 67, 33–133 Wał–Ruda.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie
Publikacja sprawozdania finansowego
BILANSU za 2018 rok


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Woli Radłowskiej sporządzony na dzień 31.12.2018 wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie:
https://bip.malopolska.pl/umradlow,a,1601865,sprawozdania-finansowe-2018-r.html


II Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzii
Regulamin konkursu - T. Kryzii - do pobrania

Informacje o T. Kryzi - do pobrania

Wiersze T. Kryzi- do pobrania


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego
"Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..."


Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń 2018 - do pobrania
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
ms66588291.txt